Menu
Aktuality

PLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI DLE ČLÁNKU 13 GDPR
Vzhledem k tomu, že společnost Conbios s.r.o., IČO 29231621, se sídlem Ostřihom 31, 664 91 Ivančice, Krajského soudu v Brně pod identifikačním číslem 292 31 621 (oddíl C, vložka 67306) (dále také „správce“) jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), pro většinu činností zpracování je v pozici správce osobních údajů. Výjimečně může být společnost Conbios s.r.o. také v postavení zpracovatele osobních údajů.
Ochrana a zabezpečení zpracovávaných osobních údajů je pro společnost Conbios s.r.o. prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnuje proto společnost Conbios s.r.o. náležitou pozornost. Z uvedeného důvodu na tomto místě informuje subjekty údajů o realizovaných zpracováních osobních údajů a o jejich právech v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.
Společnost Conbios s.r.o. tímto plní informační povinnosti vůči subjektům v souladu s čl. 13 GDPR.
 
E-mailová adresa správce: info@conbios.eu
Poštovní adresa: Ostřihom 31, 664 91 Ivančice
Datová schránka: gfus5mn
 
Zpracovávané osobní údaje nejsou správcem předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Poskytnuté osobní údaje mohou být použity k rozhodování na bázi automatizovaného zpracování, profilování.
Dochází-li ke zpracování Vašich osobních údajů na základě právního důvodu oprávněného zájmu správce (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), tímto zájmem je řádné plnění závazků plynoucích ze smluv uzavřených mezi jím, obchodními partnery, zákazníky či jinými subjekty, případné uplatnění právních nároků správcem a výkon činností v rámci předmětu podnikání správce. Kamerový systém je správcem využíván v jeho areálu z důvodu ochrany osob a majetku, jež se v areálu správce nachází. Monitoring a evidence zákazníků ve vztahu k jejich platební morálce je prováděn z důvodu ochrany finančních zájmů správce a předcházení uzavírání smluv se subjekty, které dříve opakovaně nedostáli svým závazkům.
Správce tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených v čl. 15 až 20 nařízení GDPR přístup ke zpracovávaným osobním údajům, opravu zpracovávaných osobních údajů, výmaz zpracovávaných osobních údajů, omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů a právu na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů.
Správce tímto informuje subjekty údajů o právu za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů námitky.
Výše uvedená práva a námitky je stěžovatel oprávněn uplatnit v písemné listinné formě (žádost s úředně ověřeným podpisem) nebo elektronické formě (e-mail s uznávaným el. podpisem nebo datová zpráva) na kontaktních údajích správce uvedených výše.
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
Conbios s.r.o.