Menu
Aktuality

Naturové hodnocení

Lokalita:Rok:
KlientObec Lichoceves
Rok2015-2015
LokalitaEVL Zákolanský potok
PoziceZpracovatel hodnocení vlivu záměru na EVL
InvestorObec Lichoceves
Zakázka
Hodnocení vlivu kanalizační sítě a čistírny odpadních vod pro obce Lichoceves a Noutonice. Hlavním problémem je minimalizace dalšího znečišťování Zákolanského potoka jako nejzápadnější lokality výskytu raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) v České republice. Zákolanský potok je v současné době zatížen velkým množství bodových zdrojů, plošnými splachy z orné půdy a kolísavými průtoky z vysokého % zpevněných ploch v povodí toku. Ještě před zahájením hodnocení byly po domluvě mezi projektantem, investorem a orgánem ochrany přírody změněn projekt. Klasická mechanicko-biologická čistírna odpadních vod byla doplněna o další čistírnu, provzdušňovanou kořenovou čistírnu. Tím byla zvýšena schopnost čištění na dvojnásobek a současně v připadě havárie jedné z čistíren je stále zajištěno čištění odpadních vod minimálně na úrovni běžných vodohospodářských norem.  
Publikace
Kostkan, V., Rulík, M., Svobodová, S., Laciná, J., 2015: Kanalizace a ČOV v obci Lichoceves, v částech obce Lichoceves a Noutonice doplněné o kořenovou čistírnu Hodnocení vlivu záměru výstavby a provozu na předměty ochrany soustavy Natura 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Nepublikováno 44 pp.
KlientZápadomoravská elektromontážní společnost, spol. s r. o.
Rok2012
LokalitaEVL Údolí Oslavy a Chvojnice
PoziceZodpovědný řešitel
InvestorE.ON distribuce a. s.
Zakázka

Kostkan, V., Laciná, J., Heisig, J. 2012: Předběžné posouzení vlivu na EVL Údolí Oslavy a Chvojnice pro záměr Senorady, kabelizace chatové osady - 87 ks chat pro stanovisko orgánu veřejné správy ve smyslu § 45 i odst (1)  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Studie proveditelnosti záměru ve vztahu k jeho možnému vlivu na Evropsky významnou lokalitu CZ0614131 Údolí Oslavy a Chvojnice

Orgán ochrany přírody: Krajský úřad Jihomoravského kraje

 
KlientGEODIS Brno
Rok2011
LokalitaNěmčičky u Hustopečí
InvestorNěmčičky u Hustopečí
Zakázka
Kostkan, V., Kubečková, B., Hesoun, P., Heisig, J., Laciná, J. 2011: Komplexní pozemková úprava k.ú. Němčičky u Hustopečí - plán společných zařízení. Předběžné posouzení vlivů koncepce na Evropsky významné lokality a ptačí oblasti pro stanovisko orgánu veřejné správy podle § 45i, odst (1), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Nepublikováno, 17pp.¨
 
Studie proveditelnosti koncepce ve vztahu k jeho možnému vlivu na Evropsky významnou lokalitu CZ0624101 Kuntínov
 
Orgán ochrany přírody: Krajský úřad Jihomoravského kraje
 
KlientAgroprojekce Litomyšl., s. r. o.
Rok2008
LokalitaMalá Čermná
Zakázka
Kostkan, V., Slípková, R., 2008: Oznámení  o posouzení vlivu záměru „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Čermná na EVL CZ0524049 – Orlice a Labe“ ve smyslu § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Informační systém www.mzp.cz/eia Kód záměru: HKK434, 16 pp.
 
Orgán ochrany přírody: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
 
KlientDopravoprojekt Ostrava, s. r. o.
Rok2008
Lokalitak.ú. Studénka, CHKO Poodří
InvestorŘeditelství silnic a dálnic Moravskoslezského kraje
Zakázka
Kostkan, V., Duchoslav, M.: 2008: Předběžné posouzení vlivu záměru stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/464 Studénka - Mošnov“ na EVL a Ptačí oblast CZ0811020 - Poodří  pro stanovisko orgánu veřejné správy ve smyslu § 45 i odst (1)  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Nepublikováno, 23 pp.
 
Studie proveditelnosti záměru ve vztahu k jeho možnému vlivu na Ptačí oblast CZ0811020 - Poodří
 
Orgán ochrany přírody: Správa CHKO Poodří