Menu
Aktuality

Biologické (ekologické) dozory

Biologické (ekologické) dozory vychází z rozhodnutí orgánu státní správy ochrany přírody o povolení stavby (zásahu, záměru). Ustanovuje se u zásahů do citlivých stanovišť, zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí atd. Ustanovuje se pro sledování Výjimek ze zákona.

Nemá dosud zákonem danou strukturu, není uzákoněn a není vázán na autorizaci nebo jinak dokládanou profesní znalost. Je obdobou „stavebního dozoru“ dle stavebního zákona.

Práce dozoru je vázaná na součinnost s investorem a realizační firmou a probíhá po celou dobu prací. Měla by mít formu datovaného a hodinově specifikovaného deníku, provázaného se stavebním deníkem stavby. Zaměřuje se na předměty ochrany v území, potenciální překročení zákona a na podmínky rozhodnutí (výjimky) pro uvedenou činnost (dokumentuje dodržení podmínky). Uvádí další zjištěné skutečnosti.